A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008-ban hozta létre ösztöndíjprogramját.

Ösztöndíjas lehet az az iskoláskorú fiatal, aki

 •  magyar állampolgár,
 • nevelési – oktatási ntézmény nappali munkarendű tanulója,
 • a pályázási időszakban formai és tartami szempontból megfelelő pályázatot nyújt be az Alapítvány által meghirdetett módon,
 • az alapítvány szakmai csoportja (Ösztöndíj Bizottság) által pályázati anyaga alapján kiválasztásra kerül.

Az Ösztöndíj pályázásának menete

Az ösztöndíj elnyeréséhez a pályázónak az online felületen ki kell töltenie a pályázati adatlapot és motivációs levelét elküldeni az iroda@messzehangzo.org címre, ezt követően e-mailben elküldjük neki a pályázathoz szükséges további kitöltendő dokumentumokat (Szölői nyilatkozat,  Osztályfőnök szakmai nyilatkozata,  Szaktanár/edző//tehetséggondozó szakember nyilatkozata, aki a gyermeket tehetségágában gondozza, fejleszti)

Így tehát a pályázat kötelezően beküldendő részei:

 • Pályázati adatlap
 • Motivációs levél
 • Szülői nyilatkozat
 • Osztályfőnök szakmai nyilatkozata
 • Szaktanár/edző//tehetséggondozó szakember nyilatkozata, aki a gyermeket tehetségágában gondozza, fejleszti

Pályázási időszak:  tárgyév május 1. – augusztus 15.

Pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton az Alapítvány postacímére: 1011 Budapest, Hunyadi J. u. 13.
 • elektronikus úton a pályázati lapok aláírt, szkennelt változatával az iroda@messzehangzo.org e-mail címre

Döntéshozatal

Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a fent felsorolt dokumentumokat áttanulmányozva, összegezve hozzák meg a döntést. A döntéshozatal többségi szavazással történik.

A pályázatok elbírálásának határideje: tárgyév szeptember 1.

Az ösztöndíj felhasználhatósága: Az ösztöndíj a tárgyév szeptemberében kezdődő tanév idejére, 1 tanévre adományozható.

Az eredmények nyilvánosságra hozatala

 A döntéshozatal után 2 munkanappal, de legkésőbb szeptember 5-ig

 • az Alapítvány honlapján,
 • a pályázók értesítése (sikertelen pályázat esetén is) e-mailben történik. 

Ösztöndíj Bizottság tagjai

 • a civil szervezet vezető,
 • a mindenkori szakmai tanácsadó testület tagjai (2 fő),
 • a Kuratórium elnöke.

Az ösztöndíj elemei

1,  Pénzdíj

Összege maximum 100.000 Ft. Az összeg célzottan, a díjazott gyermek tehetségének kibontakoztatásához szükséges legoptimálisabb módon kerül felhasználásra. Minden esetben tárgyi felhasználásra vagy szolgáltatás céljára fordítandó. Az összeg nem egyszeri átutalással kerül felhasználásra. Felhasználás lehetséges területei: edzőtábor, sportklub, szakkör, egyéb művészeti kör havi díja, fellépő ruha, sportszer, mez, mentor/fejlesztő alkalmazása stb.

A díj összegének módosításáról a Kuratórium dönthet.

2, Mentor biztosítása

A Messzehangzó Tábor Alapítvány vállalja, hogy minden turnusból az Ösztöndíjat elnyerő gyermek számára, egy év időtartamra mentort választ. Gondoskodik a mentor személyéről, meghatározza az együttműködés paramétereit és gondoskodik róla, hogy a családdal szoros legyen az együttműködés, mely a mentor és a gyermek gyümölcsöző munkájához elengedhetetlen.

A mellékletben találhatóak a mentor kiválasztásának kritériumai és az Alapítvánnyal, illetve a mentornak a családdal, a gyermekkel való együttműködésének feltételei, a feladatok és kötelezettségek mindhárom fél részéről.

3, META táborban részvételi lehetőség

Az Ösztöndíj elnyerés nem jogosítja fel a gyermeket az Alapítvány által szervezett tehetségfejlesztő táborokon, évközi programokon való részvételre. Ezen programokba aktuálisan azokra kiírt jelentkezés/pályázás útján kapcsolódhat be.

Ellenőrző rendszer az Ösztöndíjat elnyert gyermekeknél az Ösztöndíj időszaka alatt

 1. Az Ösztöndíjas versenyeken való részvételi aktivitása és eredményeinek nyomon követése, archiválása.
 2. Időközi családlátogatás.
 3. Személyes beszélgetés a díjazott gyermek szüleivel a tapasztalatokról, hogy a díj felhasználásának módja egyértelműen kirajzolódjon. Látogatás a sportkörbe vagy szakkörbe ahol a gyermek, az Alapítvány által biztosított támogatást igénybe veszi. (2 alkalom/tanév)
 4. Az Alapítvány figyelemmel kíséri a díjazott gyermeknek és a szülőknek az esetleges média szerepléseken való részvételi aktivitását.

A pénzdíj felhasználásának módjai, átutalásának feltételei

 • A pénzösszeg nem kerül közvetlenül a gyermek, illetve a szülők, hozzátartozók birtokába.
 • A pénzösszeg felhasználásának módját, pontosan és egyértelműen kell meghatározni.
 • A pénzösszeg felhasználásáról minden esetben számla kiállítása szükséges.
 • Az első átutalt összeg küldésének dátumát rögzíteni kell.
 • Pontosan részletezni kell, hogy a pénzösszeget milyen intézmény, szövetség, stb. számlájára utalja át az Alapítvány.
 • Az Ösztöndíj lejártával pénzügyi elszámolást, összesítőt kell készíteni és ezt a családdal is alá kell íratni.

Az ösztöndíj visszavonásának módja

A díj visszavonható abban az esetben, ha a gyermek, illetve a család nem veszi igénybe a díj nyújtotta lehetőségeket, nem jelenik meg a gyermek a külön foglalkozásokon, nem működik együtt a mentorral, vagy rendszeresen nem jelenik meg a média szerepléseken.

Az ösztöndíj meghosszabbítása

Kuratóriumi döntés alapján, egyéni elbírálás alá eshet az a díjazott gyermek, akit az Alapítvány kiemelkedő tehetségnek ítél, vele az ösztöndíj periódus alatt az együttműködés kifogástalan volt, és akit az Alapítvány javaslatára a Kuratórium egyhangúan Ösztöndíj meghosszabbításra elfogad. Abban az esetben, ha az Ösztöndíj lejárta után a tehetség gondozása nem garantált, az Ösztöndíj igény szerint módosítható. Az Alapítvány Kuratóriumának minden egyes Ösztöndíj esetében egyértelműen állást kell foglalnia a hosszabbítás kérdésében, tekintve hogy minden Ösztöndíj egy éves időtartamra szól.