Az Alapítványnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság tagjai

 • Bácskai Andrea
 • Dr. Kiss Bernadett
 • Katona Ildikó
 • Dr. Mirnics Zsuzsanna

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Felügyelő Bizottságának működési rendje

Az Alapító az Alapítvány Kuratóriumának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoz létre. Felügyelő Bizottság szakmailag irányítja az Alapítvány belső ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság tevékenységét az Alapító Okirat és hatályos jogszabályok alapján végzi.

A Felügyelő Bizottság szervezete

 • A Felügyelő Bizottság 3 főből áll.
 • A Felügyelő Bizottság testületként jár el, és tagjaiból elnököt választ.
 • A Felügyelő Bizottság megbízatása 2 évre szól.

A Felügyelő Bizottság feladatai

 • Ellenőrzi az Alapítvány működését, gazdálkodását. Az Alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, jelentést vagy felvilágosítást kérhet.
 • Az Alapítvány könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 • A Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság kötelessége

 • A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha az Alapítvány működése során jogszabálysértést vagy súlyos mulasztást tapasztal.
 • A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

A Felügyelő Bizottság eljárási rendje

 • Ügyrendjét maga állapítja meg, szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, ami az Alapító jóváhagyásával válik hatályossá.
 • A Felügyelő Bizottság tagjai költségtérítésben nem részesülhetnek.